کلیدواژه‌ها = بازار سهام
تأثیر نظام بازنشستگی بر توسعه مالی در گروه کشورهای منتخب

دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، آذر 1400، صفحه 29-56

10.30465/jnet.2022.39241.1819

ابوبکر حاتمی ژارآباد؛ مجید دشتبان فاروجی؛ عبدالله خشنودی


ساختار مالی و تورم در ایران

دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، شهریور 1400، صفحه 1-21

10.30465/jnet.2020.6402

محمدعلی ابوترابی؛ مهدی حاج امینی؛ سحر توحیدی