کلیدواژه‌ها = روش گشتاورهای تعمیم‌یافته. طبقه‌بندی O10