کلیدواژه‌ها = مصرف کالای بادوام
ارزیابی فضایی نوسانات نرخ ارز بر مصرف کالای بادوام توسط خانوارهای شهری در استان‌های ایران

دوره 14، شماره 4 (شماره پیاپی: 45)، دی 1398، صفحه 81-106

مبینا زارعی؛ حسن حیدری؛ سید پرویز جلیلی کامجو