کلیدواژه‌ها = O40
برآورد انواع کشش‌های مالیاتی در ایران: رویکرد رگرسیون چندکی

دوره 17، شماره 4، دی 1401، صفحه 87-104

10.30465/jnet.2023.41682.1906

مهدی شکری نیا؛ مجتبی الماسی؛ علی فلاحتی


اثرات مستقیم و تعاملی مصرف ‌‌انرژی و سرمایه ‌انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه نفتی

دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، فروردین 1399، صفحه 153-178

10.30465/jnet.2020.5687

بتول یاوری؛ کامبیز هژبر کیانی؛ بامداد پرتوی؛ فرزانه خلیلی