کلیدواژه‌ها = C67
شناسایی رد پای آب در تجارت خارجی ایران با رهیافت جدول داده ستانده-1395

دوره 17، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 169-194

10.30465/jnet.2022.39821.1837

بنفشه نجفی؛ فرهاد خداداد کاشی؛ علی سوری؛ یگانه موسوی جهرمی


اندازه‌گیری حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب درحال‌توسعه دارای فراوانی منابع طبیعی

دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، مهر 1399، صفحه 51-80

10.30465/jnet.2020.6122

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ حمید کردبچه؛ هانیه شاهسوندی


تجزیه منابع رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران

دوره 14، شماره 4 (شماره پیاپی: 45)، دی 1398، صفحه 1-25

10.30465/jnet.2019.5147

اسفندیار جهانگرد؛ فائزه فیض آبادی