کلیدواژه‌ها = F32
بررسی اثرات نامتقارن رابطه مبادله بر تراز تجاری ایران: آزمون منحنی‏ های J و S با استفاده از روش NARDL

دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، شهریور 1400، صفحه 25-55

10.30465/jnet.2022.7529

مسلم انصاری نسب؛ امید ستاری؛ عصمت زیینلی