کلیدواژه‌ها = G20
ادوار استرس مالی و پیامدهای آن بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 18، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 31-65

10.30465/jnet.2023.44073.1986

سحر توحیدی؛ امیر حسین مزینی؛ حسن حیدری


تاثیر فقر بر توسعه مالی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه

دوره 18، شماره 2، فروردین 1402، صفحه 109-129

10.30465/jnet.2023.44867.2015

یونس نادمی؛ معصومه دالوندی


ساختار بانکی و نابرابری درآمد در ایران

دوره 17، شماره 4، دی 1401، صفحه 3-26

10.30465/jnet.2023.43944.1978

سمیرا اجتهادی؛ مهرزاد ابراهیمی؛ هاشم زارع


ساختار مالی و تورم در ایران

دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، شهریور 1400، صفحه 1-21

10.30465/jnet.2020.6402

محمدعلی ابوترابی؛ مهدی حاج امینی؛ سحر توحیدی