کلیدواژه‌ها = E31
سرکوب مالی و علّیت میان تورم-بیکاری در ایران

دوره 18، شماره 2، فروردین 1402، صفحه 108-83

10.30465/jnet.2023.44559.2005

شهاب متین؛ سید شمس الدین حسینی


ساختار مالی و تورم در ایران

دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، شهریور 1400، صفحه 1-21

10.30465/jnet.2020.6402

محمدعلی ابوترابی؛ مهدی حاج امینی؛ سحر توحیدی


تحلیل سیاست پولی و مالی در چهارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی باز برای اقتصاد ایران

دوره 13، شماره 4 (شماره پیاپی: 41)، اسفند 1397، صفحه 159-179

محمد صالحیان بهروز؛ علیرضا عرفانی