کلیدواژه‌ها = G32
بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سودآوری بانک ها در ایران (در دوره 1396-1384)

دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، دی 1399، صفحه 53-84

10.30465/jnet.2020.6606

ستایش سبحانی؛ روح اله بابکی؛ عبدالله خوشنودی


اثر ریسک کشوری بر ضریب نفوذ بیمه عمر در کشورهای منتخب

دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، دی 1399، صفحه 87-106

10.30465/jnet.2020.6409

ابوالفضل شاه آبادی؛ علی مرادی؛ احمد احسانی


بررسی ریسک نقدینگی بانکهای خصوصی ایران

دوره 14، شماره 4 (شماره پیاپی: 45)، دی 1398، صفحه 55-79

منصور خلیلی عراقی؛ حمید ابریشمی؛ اسداله فرزین وش؛ فرشید گوهری


تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب‌آوری بانک‌ها با تاکید بر مفهوم کفایت سرمایه

دوره 14، شماره 2 (شماره پیاپی: 43)، شهریور 1398، صفحه 25-54

اسفندیار جهانگرد؛ حسین سهرابی وفا؛ مهدی کرامت فر