کلیدواژه‌ها = F31
مقایسه اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تراز تجاری ایران با دو کشور آلمان و ترکیه

دوره 14، شماره 3 (شماره پیاپی: 44)، مهر 1398، صفحه 1-17

مریم ابراهیمی؛ کامبیز هژبر کیانی؛ عباس معمارنژاد؛ فرهاد غفاری


بررسی منحنی J در روابط تجاری ایران براساس رویکرد تراز تجاری کل

دوره 13، شماره 3 (شماره پیاپی: 40)، آذر 1397، صفحه 57-72

فتح‌اله تاری؛ هادی اسماعیل‌پور مقدم؛ وحید دهباشی


ارزیابی نوسانات نرخ ارز بر صادرات فرش دست‌باف: کاربرد مدل تصحیح خطای ‌برداری

دوره 13، شماره 3 (شماره پیاپی: 40)، آذر 1397، صفحه 73-95

سیدپرویز جلیلی کامجو