کلیدواژه‌ها = C22
ساختار بانکی و نابرابری درآمد در ایران

دوره 17، شماره 4، دی 1401، صفحه 3-26

10.30465/jnet.2023.43944.1978

سمیرا اجتهادی؛ مهرزاد ابراهیمی؛ هاشم زارع


پیش بینی روند حرکتی قیمت طلای جهانی با مدلهای متقارن و نامتقارن گارچ- اسپلاین

دوره 14، شماره 2 (شماره پیاپی: 43)، شهریور 1398، صفحه 127-149

یونس نادمی؛ محمد رضا حدادی؛ حامد فرهادی