کلیدواژه‌ها = J24
ارزیابی دوره های شتاب و بازگشت رشد اقتصادی در ایران (با تأکید بر تغییرات ساختاری و بهره وری درون بخشی)

دوره 18، شماره 2، فروردین 1402، صفحه 1-25

10.30465/jnet.2023.44369.2000

مونا امیری؛ اسفندیار جهانگرد؛ محمد قاسمی ششده؛ سیروس امیدوار


تأثیر امید به زندگی در بدو تولد بر جریان ورود سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

دوره 17، شماره 4، دی 1401، صفحه 29-50

10.30465/jnet.2023.42996.1951

علی توسلی نیا؛ احمد جعفری صمیمی؛ حمید ابریشمی


بررسی اثر تعاملی فرهنگ، ورزش، رسانه و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استان های ایران: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته

دوره 14، شماره 4 (شماره پیاپی: 45)، دی 1398، صفحه 25-54

سارا حنجری؛ مهدی تقوی؛ فتح الله تاری؛ احمد جعفری صمیمی؛ عباس شاکری