نویسنده = ������������ ������
بررسی نقش انرژی تجدید‌پذیر، انرژی تجدید‌ناپذیر و رشد اقتصادی بر انتشار کربن در کشورهای OECD

دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، مهر 1399، صفحه 109-137

10.30465/jnet.2020.6298

محمدرضا عارفیان؛ سجاد فرجی دیزجی؛ سحر قاسمی