نویسنده = ���������� ���������������� ����������
نابرابری در توزیع درآمد و دلالت‌های پارادوکس استرلین

دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، مهر 1399، صفحه 83-106

10.30465/jnet.2020.6296

هانیه صداقت کالمرزی؛ هدی زبیری