نویسنده = �������������� ��������
بررسی فضایی تأثیر صادرات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال (منتخب کشورهای منطقه منا)

دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، تیر 1399، صفحه 1-27

10.30465/jnet.2020.6121

طیبه پورمندبخشایش؛ محمد وجدانی؛ مهدی صادقی شاهدانی