نویسنده = ���������� ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فضایی تأثیر صادرات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال (منتخب کشورهای منطقه منا)

دوره 15، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-27

10.30465/jnet.2020.6121

طیبه پورمندبخشایش؛ محمد وجدانی؛ مهدی صادقی شاهدانی