نویسنده = �������������� ����������
ارزیابی مزیت نسبی صادرات محصولات شیمیایی و پتروشیمی با استفاده از هزینه فرصت منابع داخلی

دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، تیر 1399، صفحه 141-179

10.30465/jnet.2020.6120

سعیده مرشدی؛ مسعود نونژاد؛ مهرزاد ابراهیمی؛ علی حقیقت