نویسنده = سحر توحیدی
ادوار استرس مالی و پیامدهای آن بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 18، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 31-65

10.30465/jnet.2023.44073.1986

سحر توحیدی؛ امیر حسین مزینی؛ حسن حیدری


ساختار مالی و تورم در ایران

دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، شهریور 1400، صفحه 1-21

10.30465/jnet.2020.6402

محمدعلی ابوترابی؛ مهدی حاج امینی؛ سحر توحیدی