نویسنده = یدالله رجایی
بررسی تأثیر تجارت الکترونیک بر عملکرد بازارهای مالی (شواهدی از کشورهای منتخب درحال توسعه)

دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، فروردین 1400، صفحه 155-177

10.30465/jnet.2021.6635

مهدی هادی نژاد؛ یدالله رجایی؛ احمد نقی لو؛ اشکان رحیم زاده