نویسنده = ������������ ��������
تحلیل رفتار نامتقارن عربستان در شرایط عادی و آشفتگی در بازار جهانی نفت

دوره 15، شماره 2 (شماره پیاپی: 47)، تیر 1399، صفحه 91-113

10.30465/jnet.2020.6228

عبدالحمید معرفی محمدی؛ هادی امیری؛ اسحاق قاسمی