نویسنده = ���������� ������������ ������������������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رفتار نامتقارن عربستان در شرایط عادی و آشفتگی در بازار جهانی نفت

دوره 15، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 91-113

10.30465/jnet.2020.6228

عبدالحمید معرفی محمدی؛ هادی امیری؛ اسحاق قاسمی