نویسنده = ������������ ������ ������
بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سودآوری بانک ها در ایران (در دوره 1396-1384)

دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، دی 1399، صفحه 53-84

10.30465/jnet.2020.6606

ستایش سبحانی؛ روح اله بابکی؛ عبدالله خوشنودی