نویسنده = �������� �������� �������� ������
شبیه سازی تاثیرات متقابل فناوری اطلاعات و ارتباطات و تولید ناخالص داخلی با رویکرد سیستم داینامیک

دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، فروردین 1399، صفحه 121-149

10.30465/jnet.2020.5826

ملیکا مهرکام؛ محمد تقی تقوی فرد؛ اسفندیار جهانگرد؛ آمنه خدیور