نویسنده = ���������� ������������ ����������
بررسی ریسک نقدینگی بانکهای خصوصی ایران

دوره 14، شماره 4 (شماره پیاپی: 45)، دی 1398، صفحه 55-79

منصور خلیلی عراقی؛ حمید ابریشمی؛ اسداله فرزین وش؛ فرشید گوهری