نویسنده = ������������ �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر تعاملی ثبات سیاسی و اندازه اقتصاد بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

دوره 15، شماره 1، بهار 1399، صفحه 61-92

10.30465/jnet.2020.5062

نیره سادات محسنی؛ تیمور محمدی؛ حمید رضا ارباب