نویسنده = ���������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر ریسک اقتصادی بر کارآفرینی زنان در کشورهای منتخب جهان

دوره 14، شماره 1، بهار 1398، صفحه 61-82

10.30465/jnet.2019.4280

ابوالفضل شاه آبادی؛ مهدی جعفری؛ راضیه داوری کیش