نویسنده = مهدی حاج امینی
تحلیل روند آب مصرفی صنایع ایران: رویکرد تجزیه شاخص دیویژیا

دوره 17، شماره 2، تیر 1401، صفحه 69-101

10.30465/jnet.2022.40648.1869

آمنه زارع؛ مهدی حاج امینی؛ محمد علی فیض پور


ساختار مالی و تورم در ایران

دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، شهریور 1400، صفحه 1-21

10.30465/jnet.2020.6402

محمدعلی ابوترابی؛ مهدی حاج امینی؛ سحر توحیدی


تحلیلی ساختاری از رشد تقاضا و توزیع عاملی درآمد در اقتصاد ایران

دوره 15، شماره 4 (شماره پیاپی: 49)، دی 1399، صفحه 3-26

10.30465/jnet.2021.6306

رقیه حبیبی؛ مهدی حاج امینی؛ کاظم یاوری