نویسنده = ������������ ������ ��������
تخمین توابع صادرات و واردات محصولات کشاورزی از بازارچه‌های مرزی ایران با رهیافت اقتصادسنجی فضایی

دوره 15، شماره 1(شماره پیاپی:46)، فروردین 1399، صفحه 95-115

10.30465/jnet.2020.5827

محبوبه مطهری مقدم؛ سید مهدی حسینی؛ امیر دادرس مقدم