نویسنده = �������������� ��������������
کارکرد کشف قیمت در ارتباط بین بازار تک محموله‌ای نفت ایران و بازار آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت

دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، مهر 1399، صفحه 141-164

10.30465/jnet.2020.6294

منا عچرش کریمی؛ حسن فرازمند؛ ابراهیم انواری