نویسنده = ������ ������������ ����������������
تعداد مقالات: 3
1. اثر ریسک کشوری بر ضریب نفوذ بیمه عمر در کشورهای منتخب

دوره 15، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 87-106

10.30465/jnet.2020.6409

ابوالفضل شاه آبادی؛ علی مرادی؛ احمد احسانی


2. ارزیابی کارایی شعب بانک توسعه صادرات ایران

دوره 15، شماره 1، بهار 1399، صفحه 3-24

10.30465/jnet.2020.5688

ابوالفضل شاه آبادی؛ محمد صالحیان بهروز


3. اثر سیاست های دولت بر رشد نوآوری در کشورهای درحال توسعه

دوره 14، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 19-40

وحید امیدی؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ نادر مهرگان