نویسنده = ������������ ������
اثر نامتقارن شوک‌های نابرابری جنسیتی نیروی کار بر رشد اقتصادی ایران

دوره 14، شماره 1(شماره پیاپی:42)، خرداد 1398، صفحه 39-59

10.30465/jnet.2019.4279

محمد مهدی زارع شحنه؛ زهرا نصراللهی؛ حجت پارسا