نویسنده = ���������� ���������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی منحنی J در روابط تجاری ایران براساس رویکرد تراز تجاری کل

دوره 13، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 57-72

فتح‌اله تاری؛ هادی اسماعیل‌پور مقدم؛ وحید دهباشی