نویسنده = ���������������� ������������
اثرات داخلی و خارجی محرک‌های مالی تحقیق و توسعه(R&D): رهیافت مدل‌های داده های تابلویی پویای فضایی

دوره 14، شماره 1(شماره پیاپی:42)، خرداد 1398، صفحه 129-155

10.30465/jnet.2019.4283

رقیه نظری؛ کامبیز هژبر کیانی؛ قدرت الله امام وردی؛ کامبیز پیکارجو