نویسنده = ������������ ������������������
بررسی تأثیر تجارت الکترونیکی "بنگاه-بنگاه" و "بنگاه-مصرف‌کننده" بر محیط زیست

دوره 14، شماره 2 (شماره پیاپی: 43)، شهریور 1398، صفحه 55-76

سمیه شاه حسینی؛ پریا میانجی؛ عبدالرسول قاسمی