نویسنده = ���������������� ������������
کاربرد مدل RDCGE در بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر تجارت خارجی در بخش‌های کشاورزی و صنعت

دوره 13، شماره 2 (شماره پیاپی: 39)، شهریور 1397، صفحه 29-51

محمدحسن زارع؛ مرتضی بکی حسکویی؛ اسمعیل ابونوری؛ رحمان سعادت