نویسنده = �������������� ����������
آمادگی کسب و کار الکترونیکی شرکتهای کوچک و متوسط صنعتی برای حضور در بازارهای اینترنتی

دوره 13، شماره1 (شماره پیاپی: 38)، اردیبهشت 1397، صفحه 67-85

رضا شافعی؛ مهران رضوانی