نویسنده = ������������ ����������
اثر جهش نرخ ارز و ارز حامل بر تجارت ایران با کشورهای حوزه دریای خزر

دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، شهریور 1400، صفحه 121-147

10.30465/jnet.2022.7337

مجید علی زاده لداری؛ رحمان سعادت؛ اسمعیل ابونوری


کاربرد مدل RDCGE در بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر تجارت خارجی در بخش‌های کشاورزی و صنعت

دوره 13، شماره 2 (شماره پیاپی: 39)، شهریور 1397، صفحه 29-51

محمدحسن زارع؛ مرتضی بکی حسکویی؛ اسمعیل ابونوری؛ رحمان سعادت