نویسنده = اسمعیل ابونوری
اثر جهش نرخ ارز و ارز حامل بر تجارت ایران با کشورهای حوزه دریای خزر

دوره 16، شماره 2 (شماره پیاپی: 51)، شهریور 1400، صفحه 121-147

10.30465/jnet.2022.7337

مجید علی زاده لداری؛ رحمان سعادت؛ اسمعیل ابونوری