نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اثر سیاست های دولت بر رشد نوآوری در کشورهای درحال توسعه

دوره 14، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 19-40

وحید امیدی؛ ابوالفضل شاه آبادی؛ نادر مهرگان