نویسنده = ���������������� ������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اشتغال در کشورهای عضو OECD و کشورهای درحال‌توسعه

دوره 13، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 53-79

سیدمحمدرضا سیدنورانی؛ حسن محمدپور