نویسنده = ������������ ��������������
بررسی مزیت‌های نسبی و آمادگی صنایع کارخانه‌ای ایران برای شرایط رقابتی تجارت آزاد و الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO)

دوره 13، شماره 2 (شماره پیاپی: 39)، شهریور 1397، صفحه 107-142

یحیی فتحی؛ عباس شاکری؛ محمدقلی یوسفی؛ محمدمهدی بهکیش