نویسنده = سیدعبدالمجید جلایی
اثرات آزاد سازی تجاری زیربخش‌های کشاورزی اوراسیا و ایران: رویکرد تعادل عمومی چند منطقه‌ای

دوره 16، شماره 1(شماره پیاپی:50)، فروردین 1400، صفحه 1-27

10.30465/jnet.2021.6634

یاسر بلاغی اینالو؛ مهدی نجاتی؛ مجتبی بهمنی؛ سیدعبدالمجید جلایی