نویسنده = ������������ ��������
ارزیابی اثرات سرریز تکنولوژی حاصل از صادرات بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت: مورد ایران

دوره 13، شماره1 (شماره پیاپی: 38)، اردیبهشت 1397، صفحه 141-166

مهدی نجاتی؛ حسین اکبری فرد