نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. اثر ریسک کشوری بر ضریب نفوذ بیمه عمر در کشورهای منتخب

دوره 15، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 87-106

10.30465/jnet.2020.6409

ابوالفضل شاه آبادی؛ علی مرادی؛ احمد احسانی