نویسنده = ������ ������������ ��������
اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر درآمد کسب و کار موسیقی صنعتی: شواهدی از کشورهای منتخب

دوره 13، شماره1 (شماره پیاپی: 38)، اردیبهشت 1397، صفحه 117-139

مهدی فتح آبادی؛ علیرضا ولی زاده