نویسنده = �������� ���������� ����������
تأثیر خصوصی‌‌سازی در بهره‌‌وری نیروی کار و سودآوری شرکت‌های واگذارشده در ایران

دوره 13، شماره1 (شماره پیاپی: 38)، اردیبهشت 1397، صفحه 1-20

ابراهیم التجائی؛ بهروز عباس زاده