نویسنده = �������������� ��������
تأثیر متقاطع فراوانی منابع مالی با شاخص نهادی حکم‌رانی در توزیع درآمد در کشورهای اسلامی منتخب

دوره 13، شماره 2 (شماره پیاپی: 39)، شهریور 1397، صفحه 81-106

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ محمد فرهمند