نویسنده = ������������ ��������
تاثیر ریسک اقتصادی بر کارآفرینی زنان در کشورهای منتخب جهان

دوره 14، شماره 1(شماره پیاپی:42)، خرداد 1398، صفحه 61-82

10.30465/jnet.2019.4280

ابوالفضل شاه آبادی؛ مهدی جعفری؛ راضیه داوری کیش