نویسنده = ابوالفضل شاه‌آبادی
تأثیر کارآفرینی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1401

10.30465/jnet.2022.37369.1755

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ محمدرضا سلیمانی؛ رقیه پوران


تأثیر رقابت‌پذیری بر رفاه اجتماعی

دوره 16، شماره 3 (شماره پیاپی: 52)، آذر 1400، صفحه 57-86

10.30465/jnet.2021.20548.1201

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ حسین راغفر؛ بهاره کرمی


اندازه‌گیری حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب درحال‌توسعه دارای فراوانی منابع طبیعی

دوره 15، شماره 3 (شماره پیاپی: 48)، مهر 1399، صفحه 51-80

10.30465/jnet.2020.6122

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ حمید کردبچه؛ هانیه شاهسوندی


تأثیر متقاطع فراوانی منابع مالی با شاخص نهادی حکم‌رانی در توزیع درآمد در کشورهای اسلامی منتخب

دوره 13، شماره 2 (شماره پیاپی: 39)، شهریور 1397، صفحه 81-106

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ محمد فرهمند