نویسنده = ������������ ��������
محاسبه و ارزیابی هزینه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در بودجه خانوارهای شهری و روستایی به تفکیک گروه‌های درآمدی

دوره 13، شماره1 (شماره پیاپی: 38)، اردیبهشت 1397، صفحه 87-116

جواد طاهرپور؛ علی اصغر سالم؛ سارا امیری